magyar zászló Alapszabály angol zászló

Egységes szerkezetbe foglalt

ALAPSZABÁLY

A Fővárosi Törvényszék által a 7.Pk.60.305/1996 számon bejegyzett és nyilvántartott Magyar Jaguar Club közgyűlése az Alapszabályt a 2019. október 13. napján elfogadott módosítás figyelembevételével az alábbiak szerint foglalják egységes szerkezetbe.

 

I. FEJEZET

Az egyesület - Club - jogállása

1.1. Az Egyesület önkéntes tagságon alapuló társadalmi szervezet, amely az egyesületekre vonatkozó szabályok szerint működik. A Ptk. 3:63. §-ban foglaltak szerint jogi személy. Működési területe Magyarország.

2. Az egyesület neve: Magyar Jaguar Club

Rövidített neve: Jaguar Club

Idegennyelvű elnevezése: Jaguar Club Hungary

Emblémája:

3. Az egyesület székhelye: 8600 Siófok, Rózsa utca 23.

4. Alapításának időpontja: 1996. január 26.

II. FEJEZET

Az egyesület - Club - célja és fő feladatai.
5. Az egyesület célja:

Az egyesület elsődleges célja, hogy szem előtt tartva a tagjai által megfogalmazott érdekeket, mint szabadidős szerveződés működjön a Jaguar és Daimler típusú gépkocsival rendelkezők, illetve a gyártmány iránt érdeklődők részére.

Az egyesület további célja a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolása, környezetünk, és elődeink által megteremtett történelmi értékeink megóvása, mással való megismertetése. Ehhez kapcsolódóan a művelődésre, társas életre szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának az egyesület eszközeivel történő támogatása.
Támogatni kívánja a művészeti intézményeket, a lakosság művészeti kezdeményezéseit, önszerveződéseit, javítani kívánja a művészi alkotó munka feltételeit, a művészi értékek létrehozásának feltételeit. Lehetővé kívánja tenni, hogy minden ember, aki a kultúra és a művészet iránt érdeklődik, közösséget, tanácsadási lehetőséget, érdekvédelmet stb. találjon az egyesületben.
Ennek érdekében a határon túli magyarsággal is kapcsolatot kíván tartani, őket is segíteni a fenti célok megvalósítása érdekében.
Az egyesület eszközeivel támogatja az egészséges életmódra törekvést, a szabadidős sportokat, elsősorban a gyermek és ifjúsági sportot, azok gyakorlásának feltételeit. Odahat az egyesület eszközeivel, hogy ezen tevékenységeket a környezet megóvásával környezetünkre és értékeinkre odafigyeléssel gyakorolja mindenki. Az erre vonatkozó szabályokat, ismereteket népszerűsíti.
Az egyesület tagjai a fentiek támogatásával elsősorban azt kívánják elérni, hogy a jövendő nemzedék egészséges életmódot éljen, széles látókörű legyen, magáért, szűkebb és tágabb környezetéért tenni tudó és akaró emberré váljon.
Az egyesület mindezekhez személyi és lehetőségeihez mérten anyagi támogast nyújt. Az egyesület a fentiekben megfogalmazottak alapján az alábbi közhasznú tevékenységeket is végzi, bár a közhasznú nyilvántartásba vételt nem kéri.


1. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés.

Az 1997. évi CLIV. törvény 35. § (1)-(2) bekezdés; 144. § (1)–(2) bekezdés 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pont A laksság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elérése, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés. Egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások.

2. Kulturális tevékenység

1991. évi XX. törvény 121. § a) – b) pont, 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pont 2008. évi XCIX. törvény 3. § (1) bekezdés Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolása, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósítása, az alkotó munka feltételeinek javítása, művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása.

3. Kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem.

Az 1991. évi XX. törvény 121. § a) – b) pont, 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pont 2008. évi XCIX. törvény 3. § (1) bekezdés 2001. évi LXIV. törvény 5. § (1) bekezdés, 2001. évi LXIV. törvény 61/B § 1997. évi LXXVIII. törvény 57/A. § (2) bekezdés Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolása, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósítása, az alkotó munka feltételeinek javítása, művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása. A kulturális örökség (kiemelt kulturális örökség) védelme. Nemzeti emlékhelyek védelme és hozzáférhetővé tétele. Az épített környezet alakítása és védelme.

4. A határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység.

A 2011. évi CLXXIX törvény 115. § f), g) pontok, 116. § (2) bekezdés Nemzetiségi érdekképviselet, kulturális autonómia megerősítésére, önszerveződés szervezésének, működtetésének támogatása, nemzetiségi közösséghez kötődő kulturális javak megőrzése.

5. Sport.

A 2004. évi I. törvény 49. § c)–e) pontok 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pont Az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése; sportfinanszírozás; a gyermek és ifjúsági sport, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjának támogatása.

6. Az egyesület főbb feladatai. Az egyesület feladatai a jogálláshoz, valamint a céljaiban megfogalmazottakhoz igazodnak.

  Fentiek érdekében az egyesület

  • elősegíti a Jaguar, Daimler típusú autók és ezek változatainak fenntartását, megőrzését,
  • informálja tagjait a gyártómű, valamint a dealer és szervízhálózat tevékenységéről,
  • információt és segítséget nyújt a Jaguar és Daimler gépkocsik fenntartásához, üzemeltetéséhez és javításához,
  • segítséget és tanácsot biztosít az idősebb és veterán korú járművek fenntartásához,
  • márka találkozót szervez (akár egyesületi közgyűlés keretében) szakemberek közreműködésével,
  • nyilvántartást vezet a Clubtagokról és járműveikről,
  • kapcsolatot létesít és tart a gyártóművekkel és más hasonló feladatú egyesületekkel, valamint azokkal, akik a club céljainak megvalósítását elősegítik.

   

  Az újonnan kitűzött célok megvalósítása érdekében az egyesület

  • rendezvényeket szervez, melyre meghívja a határon túli magyarságot,
  • rendezvényeket, versenyeket, kulturális programokat támogat,
  • részt vesz külföldi találkozókon, kiállításokon,
  • az ország egész területén kulturális programokat szervez, felkeresik a műemlékeket, művészeti intézményeket, melyeket népszerűsítenek, információkkal látja el a tagokat és a nem tagokat is,
  • a hazai testvéregyesületekkel, hazai és külföldi - hasonló célú társadalmi szervezetekkel, Jaguar Clubokkal – szakmai és baráti kapcsolatokat épít ki és tart fenn, csereprogramokat szervez és támogat, a magyarországi rendezvényeikre meghívja őket, ahol olyan programok kerülnek megszervezésre, ahol Magyarország történetét, történelmét, kultúráját, műemlékeit megismerhetik, megtekinthetik,
  • tagjainak az egyesület lehetőségeihez képest biztosítja a rendszeres továbbképzés, önképzés tárgyi és a lehetőségekhez képest személyi feltételeit,
  • különböző erőforrásokat szerez, illetve ebben közreműködik, a működés anyagi feltételeinek biztosítása érdekében.
  • Népszerűsíti a sportot, mint szabadidős tevékenységet. Ezzel hozzájárul a lakosság, különösen a fiatalság, gyerekek és öregek egészségének megőrzéséhez.
  • A sport, a kultúra és a művészet különböző területeinek képviselőit mozgósítja a fenti közhasznú célok ismertetése és népszerűsítése, a közösségteremtés érdekében, tudván, hogy fennmaradásunk az összefogásra való képességünktől is függ. Együttműködik az önkormányzatokkal, szakmai szövetségekkel, egyéb kulturális, oktatási és művészeti szervezetekkel.
  • Tömegkommunikációs csatornákat épít ki és ezeken keresztül a céljaiban rögzítetteknek megfelelő tájékoztatást fejt ki

   

  Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól anyagi támogatást nem kap és nem fogad el semmilyen formában. Országgyűlési és önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, nem állított, nem támogat és a jövőben sem fogja ezt tenni.

   

III. FEJEZET

Az egyesület - Club - tagjai, a tagok jogai és kötelezettségei

7. Tagsági viszony

7.1. Az egyesület rendes tagja lehet önkéntes belépés alapján mindazok a természetes és jogi személyek, akik az egyesület szabályzatát elfogadják, és akikkel a belépési szándék kinyilvánítását követően az elnökség valamelyik tagja elbeszélget, valamint éves tagdíjfizetési kötelezettségének eleget tesz.
Az egyesület alapító tagjainak tagsági viszonya az alakuló közgyűlés napján jön létre. Más tagnál a belépési nyilatkozat benyújtását követő 30 napon belül.

7.2. Az Egyesület pártoló tagja lehet bármely magyar és nem magyar (külföldi) magánszemély, jogi és nem jogi személyiségű gazdasági és egyéb szervezet, aki, vagy amely az Egyesület céljainak megvalósításához vagyoni hozzájárulást nyújt. Szervezet esetén a pártoló tagot, annak dolgozója, tagja, vagy az általa megbízott egyéb személy képviseli az egyesület fórumain. A pártoló tagok felvételéről a tag belépési kérelmére az elnökség dönt.

8. A tagok jogai

8.1. Az Egyesület tagja bármely egyesületi rendezvényen részt vehet, felszólalhat, észrevételt, javaslatot tehet. Joga van az egyesület tisztségviselőitől felvilágosítást kérni, az Egyesület irataiba betekinteni.
A tagnak joga van az egyesület tisztségviselőinek megválasztásában részt venni, ugyanakkor ő is választható, azaz választójoga van.
Igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait, járművén feltüntetheti egységesen a Clubtagságát.

8.2. Az előzőekben foglalt jogok a pártoló tagokat is megilletik azzal a kivétellel, hogy az egyesület közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt és nincs választójoguk (sem aktív, sem passzív, azaz nem választhatnak és nem választhatók semmilyen tisztségre).

8.3. Az Egyesület tagja jogosult részt venni az egyesület szakmai és szervezeti munkájában, döntéseinek előkészítésében.

9. A tagok kötelezettségei

9.1. Az Egyesület tagja az Alapszabály rendelkezéseit, a közgyűlés és az elnökség határozatait kötelesek betartani.

9.2. Kötelesek támogatni az egyesület által megjelölt célokat.

9.3. A tagok tagdíjat fizetnek, valamint teljesítik a közgyűlés által előírt egyéb kötelezettségeket.
A tagdíj jelenlegi mértéke évi 12.000.-Ft, 2020. január 1. napjától pedig évi 15.000.-Ft, melyet a tagok mindig a következő évre vonatkozóan a tárgyév december 10. napjáig kötelesek befizetni az egyesület pénztárába, vagy átutalni az egyesület bankszámlájára.

9.4. A pártoló tagok önkéntes vállalásuk alapján pénzbeli hozzájárulással segítik az Egyesület működését. A minimális éves pártoló tagsági díj 2019. évben természetes személy esetén minimum a mindenkori tagdíj, nem természetes személy esetén minimum a mindenkori tagdíj kétszerese.
A minimális éves pártoló tagsági díj 2020. január 1. napjától egységesen 30.000.-Ft.

 

10. A tagsági viszony megszűnése

10.1. Kilépéssel bármikor.

10.2. A tag halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével.

10.3. A tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával szűnik meg a tagsága annak, aki tagsági jogviszonyából eredő kötelezettségeit 3 hónapig nem teljesíti, ezen ideig tagsági díjat nem fizet és ezen kötelezettségét az erre vonatkozó írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül nem teljesíti. A felszólítást – a tagdíjhátralék esetében a gazdasági vezető által adott jelzés alapján – az elnök küldi ki a mulasztó tagnak.

10.4. Kizárással, melyre akkor kerül sor, ha a tag az előzőeken túlmenően az alapszabály rendelkezéseit olyan súlyosan megsérti, amellyel az egyesületnek erkölcsi vagy anyagi kárt okoz, bűncselekmény elkövetése miatt a bíróság jogerősen elítéli, közügyektől eltiltja.
A kizárás érdekében az elnökség dönt, ezen döntéséről határozatot hoz és a soron következő közgyűlést tájékoztatja. Az elnökség határozata ellen az érdekelt a közgyűléshez fordulhat.

 

IV. FEJEZET

Az egyesület - Club - szervezete

11. Az Egyesület szervezete

Az egyesület szervei a közgyűlés és az elnökség.

       11.1. A közgyűlés az egyesület legfőbb szerve, a tagokból áll.

            A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 • Az Alapszabály elfogadása és módosítása.
 • Az elnökség tagjainak és az ügyvezető titkárnak megválasztása, felmentése, visszahívása,díjazásának megállapítása. Nem választható az egyesület vezető tisztségére olyan szervezet vagy vállalkozás képviselője, illetve képviseletre felhatalmazott tagja vagy alkalmazottja, amelynek tevékenysége és annak előnyös helyzetbe kerülése a tagság érdekeit sérti vagy veszélyezteti.
 • Az éves költségvetés és a munkaterv elfogadása.
 • A tagdíj mértékének meghatározása.
 • Az egyesület, az elnökség éves beszámolójának elfogadása.
 • Az egyesületnek más civil szervezettel való egyesülésének, szétválásának, továbbá megszűnésének elhatározása.
 • Állásfoglalás és döntés az egyesület által létesítendő gazdasági társaság, illetve vállalkozás alapításáról és más szervezetekben való részvételről
 • Olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt.
 • A jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés.
 • Dönthet Felügyelő Bizottság felállításáról, tagjainak megválasztásáról
 • A végelszámoló kijelölése.

 

            A közgyűlés működése.

Évente legalább egy alkalommal kell közgyűlést tartani. Ezen túlmenően is össze kell hívni, ha a tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével azt írásban kéri.

Az ügyvezető szerv köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.

A közgyűlés nyilvános, azon bárki részt vehet.

A közgyűlésre szóló meghívónak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • a közgyűlés összehívásának helyét és időpontját,
 • azt az időpontot, amelyben az ismételt közgyűlést meg kell tartani, ha az eredeti időpontban megtartott közgyűlés nem határozatképes
 • a közgyűlés napirendi pontjait.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint a fele jelen van. Az egy hónapon belül megismételt közgyűlés az eredeti napirenddel a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes, amennyiben azon körülményre, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes már az eredeti meghívóban felhívták a figyelmet, valamint az ismételt közgyűlés időpontja az eredeti közgyűléssel együtt kitűzésre kerül.

A közgyűlést az elnökség hívja össze írásban úgy, hogy a tagok a meghívót legalább egy héttel a közgyűlés időpontja előtt kézhez kapják.
A közgyűlésen nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt, két szavazatszámlálót és két hitelesítőt kell választani.

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amit a levezető  elnök ír alá és két tag hitelesít. Ajegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a közgyűlés határozatait, a határozatokat évente 1-től kezdve emelkedő sorrendben kell megjelölni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a határozat megszületésének körülményeit, azaz a közgyűlés határozattal kapcsolatos szavazását úgy, hogy a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen, továbbá a határozat hatályát.

Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának módosításához  és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Minden más esetben a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel hozza határozatait.

A közgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza, kivéve a jelen alapszabály ettől eltérő rendelkezéseit, továbbá ha a közgyűlés egy-egy ügyre nézve titkos szavazást rendel el.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
A határozat hozatalában nem vehet részt az a személy, akinek közeli hozzátartozója (a Polgári Törvénykönyv 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

 A közgyűlés határozatait a levezető elnök a közgyűlésen kihirdeti.
A közgyűlés határozatait a jelenlevő érdekelttel a közgyűlésen azonnal, a távollevő érdekelttel pedig a jegyzőkönyv kivonat megküldésével 8 napon belül közölni kell. A határozatok közlése az elnök feladata.

Az egyesületi tagok a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben írásbeli döntéshozatallal is határozhatnak. Írásbeli döntéshozatalnak minősül az e-mailen vagy faxon történő szavazás.
Az írásbeli döntésre bocsátott határozat tervezetét írásban és a döntésre legalább nyolc napot biztosítva kell a tagokkal közölni, akik a szavazatukat írásban adják le. Írásbeli döntéshozatal esetében is alkalmazandóak a határozatképességre és a szavazásra vonatkozó előírások azzal az eltéréssel, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességhez szükséges lenne ülés tartása esetén.
A határozatot az utolsó szavazat beérkezésének napján – ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napján - kell meghozottnaktekinteni. A szavazás eredményéről az utolsó szavazat beérkezését követő nyolc napon belül kell a tagokat írásban tájékoztatni.

Az egyesület szolgáltatásait bárki igénybe veheti, az egyesület munkájában bárki részt vehet, bármely egyéni igény teljesítéséről, annak lehetőségeiről külön kérelem alapján az elnökség dönt. Az egyesület szolgáltatásainak igénybevételét korlátozni tilos. Egy-egy rendezvény lehetőségére a nagyközönséget felhívni a média igénybevételével vagy a club weboldalán kell.
Az egyesület működésének szolgáltatásai igénybevétele módjának és beszámolóinak nyilvánosságát a club honlapján kell biztosítani. Az ezzel kapcsolatos feladatokat az elnök látja el.

A közgyűlés és az elnökség döntéseit nyilvánosságra kell hozni. A nyilvánosságra hozatalról az egyesület elnöke gondoskodik a club weboldalára  történő feltöltéssel.

       11.2. Az elnökség

Az elnökség két közgyűlés közötti időszakban irányítja az egyesület tevékenységét. Dönt mindazon kérdésekben, amely nem a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az elnökség bármely döntése ellen az érintett a közgyűléshez fordulhat.

Az elnökség hat főből áll. Tagjai az elnök, aki az egyesület elnöke, valamint a társelnökök.
Az elnökség tagjai a tisztséget erre vonatkozó külön nyilatkozattal elfogadták és kijelentették, hogy személyükben egymással rokoni kapcsolatban nem állnak, tisztségük ellátásában összeférhetetlenség, kizáró ok nincs.

Az elnökség szükség szerint, de legalább negyedévenként tartja üléseit, amelyet az elnök hív össze. Az elnökség akkor határozatképes, ha tagjainak legalább fele jelen van.
A rendes elnökségi üléseket írásban a napirend közlésével kell összehívni úgy, hogy az elnökségi tagok a meghívót legalább 4 nappal az elnökségi ülés előtt kézhez kapják. Rendkívüli ülés esetén az elnökséget rövid úton (telefon, fax, elektronikus út) is összehívhatja az elnök. Az elnökség ülései nyilvánosak.
A kissebségben maradt tagok különvéleményüket a jegyzőkönyvhöz írásban csatolhatják. Az elnökség üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell az elnökség határozatait.

Az elnökség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza. A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

 • kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,
 • bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Az elnökség feladatai különösen:

 • Minden olyan kérdésben állást foglal és dönt, amelyek nem tartoznak a közgyűlés hatáskörébe.
 • Két közgyűlés között beszámolási kötelezettséggel intézi az egyesület ügyeit.
 • Döntésre előkészíti a közgyűlés határozatainak tervezetét.
 • Meghatározza az egyesület ügyrendjét és dönt a szervezeti és működési szabályzatáról.
 • Munkájának megkönnyítése érdekében bizottságokat hozhat létre, illetve megbízhat külső szervezeteket egy-egy feladat kidolgozására.
 • A beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése.
 • Az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése.
 • Az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása.
 • Az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztásának előkészítése.
 • A közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése,
 • Az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása.
 • Részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre.
 • A tagság nyilvántartása,
 • Az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése.
 • Az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése.
 • Az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele.
 • Az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés.
 • A jogszabályokban, az alapszabályban, az egyesület közgyűlése által meghatározott szakmai feladatok megszervezése.
 • Más hasonló tevékenységet végző civil szervezetekkel történő kapcsolattartás.

 

V. FEJEZET

Az egyesület - Club –tisztségviselői

12. Az egyesület tisztségviselői:

 • elnök
 • 5 fő társelnök

Az elnök és az elnökség tagja (vezető tisztségviselők) az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

A tisztségviselőket – elnökséget – a közgyűlés nyílt szavazással választja 3 év időtartamra. Megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte. Amennyiben a jelöltek közül valaki nem kapja meg az érvényes szavazatok több mint felét, abban az esetben a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani. A megismételt szavazás győztese a több szavazatot kapott személy lesz.

Az elnök képviseli az egyesületet, vezeti a közgyűlést, dönt mindazon ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés vagy az elnökség hatáskörébe.
Az Egyesületet az elnök önállóan képviseli harmadik személyek, a bíróság és más hatóságok előtt. Cégszerű aláírási joga az elnöknek van. Képviseleti jog gyakorlásával az elnök esetenként az elnökség más tagját is megbízhatja.

A társelnökök tevékenységüket az alábbiak szerinti munkamegosztásban végzik:

 • gazdasági társelnök
 • autósportért és külföldi kapcsolatokért felelős társelnök
 • tagsági ügyekért felelős társelnök
 • programok szervezéséért felelős társelnök
 • támogatásokért és marketingért felelős társelnök

 

A bankszámla felett rendelkezési jogot az elnök gyakorolja.

 

VI. FEJEZET

Az egyesület gazdálkodása és vagyona

 

13. Az Egyesület gazdálkodása, vagyona

Az Egyesület vagyona a tagok tagdíjából, a pártoló tagok pénzbeli vagy egyéb hozzájárulásából, jogi és magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból, valamint az egyesület gazdálkodásának eredményéből áll.
Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljai megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt kizárólag jelen alapszabályban foglalt egyesületi célok megvalósítására fordíthatja.
Ennek keretén belül a céljai elérése érdekében rendezvényeket, képzéseket szervezhet és bonyolíthat le, bálokat rendezhet, továbbképzéseket szervezhet, speciális feladatokra csoportokat, egyesületeket tarthat fenn, működtethet, működésüket szervezheti. Pályázatokat hirdethet, ösztöndíjakat, díjakat alapíthat, pénzbeli támogatások elnyerésére pályázatokat nyújthat be, stb.; mindent köteles megtenni, hogy az egyesület pénzeszközeit a célok mind teljesebb elérése érdekében növelje.

 

VII. FEJEZET

Az egyesület megszűnése

 

       14. Az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha
a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;
c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy
d) az arra jogosult szerv megszünteti
feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.

 

15. Jogutódlással történő megszűnés
Az egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét. 

Az egyesület megszűnése esetén vagyonáról a közgyűlés rendelkezik, felszámolóként az egyesület ügyintéző szerve, az elnökség jár el.
Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő egyesület vagyonáról, vagy ha az alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el, vagy azt nem szerezheti meg.

A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési jog az egyesület törlésével száll át az új jogosultra.

 

VIII. FEJEZET

Záró rendelkezések

16. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény rendelkezései az irányadóak.

17Jelen Alapszabályt az egyesület 2019. október 13. napján tartott közgyűlése állapította meg és fogadta el, amely megfelel a Ptk., valamint a 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltaknak.

Komárom, 2019. október 13.

 

 

________________________

 

Gulya Péter
elnök

 

 

A jelen egységes szerkezetű módosított Alapszabály ellenjegyzésével egyidejűleg igazolom, hogy az egységes szerkezetű módosított Alapszabály szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű Alapszabály a módosításokat dőlt betűvel szedett módon tartalmazza.

 

Készítettem és ellenjegyzéssel elláttam
Komáromban, 2019. október 13. napján

 

                       

                                                       dr. Piukovics Márta
ügyvéd
9023 Győr, Tihanyi Árpád út 23.
KASZ szám: 36069979

 

Főtámogató

Magyar Jaguar Club

Támogatóink

Aligvárom Webáruház

FER-VILL Kft.

Filep Diesel Szerviz

Ilona Apartmanház

INOX Technology Kft.

L-Tender Consulting Kft.

M és M Kft.

Prandovszki Tibor

Pagát Gold Zrt.

Softholding Kft.

Softholding Audit Könyvelő és Adótanácsadó Kft.

Tölgyfa Ingatlaniroda

TRAVERATA

Wallis

Partnereink

Nemsemmi.hu webáruház

Pagát Gold Zrt.

Softholding Kft.

Tarziciusz Autós Iskola

Tepyart Airbrush Kft.

CÍMÜNK

Magyarország 8600 Siófok, Rózsa utca 23.

Telefon: +36 20 369 0672

Adószám: 18160965-1-14

E-mail:

Copyright © 2016-2021 Kabai József